สถานการณ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทย
เนื่องจากความต้องการของผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่เพิ่มมากขึ้น และรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของคนทั่วๆไป การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศไทยได้พัฒนาอย่างรวดเร็วจากจุดเริ่มต้นของศตวรรษนี้  ในประเทศไทย การเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถแบ่งออกเป็นการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล เครื่องอัดรีดอาหารปลาเป็นเครื่องสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในประเทศไทย
ในปี 2547 ประเทศไทยสามารถมีผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ในอันดับ 4 ของโลก ปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำรวมทั้งสิ้น 1,172 พันตัน คิดเป็นมูลค่า 64.5 ล้านบาท(คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลล่าร์สหรัฐ เฉลี่ยในปี 2547 ประมาณ 40.30 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ) กว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตสัตว์น้ำมาจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง  จำนวน 736.3 พันตัน  คิดเป็นมูลค่า 49,250.1 ล้านบาท โดยกุ้งเป็นสัตว์น้ำที่มีการเลี้ยง และทำผลผลิตได้มากที่สุด คิดเป็น 49 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณสัตว์น้ำทั้งหมดที่มีการเพาะเลี้ยง  ผลผลิตสัตว์น้ำที่ได้มีการใช้ประโยชน์ในการบริโภคสด 25 เปอร์เซ็นต์ ทำเป็นสัตว์น้ำปรุงแต่งเพื่อการส่งออก 24 เปอร์เซ็นต์ เป็นอาหารสัตว์หรือปลาเป็ด 22.7 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือทำกระป๋อง หมัก ดอง ตากแห้ง ทำเค็ม นึ่ง ย่าง รมควัน และอื่นๆ ตามลำดับ
ใน 24 เปอร์เซ็นต์ของการเพาะเลี้ยง เมื่อไปรวมกับผลผลิตที่จับจากธรรมชาติจึงทำให้ประเทศไทยมีปริมาณและมูลค่า การส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมากว่าการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ มีดุลการค้าจากการส่งออกสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกก็มาจากการแปรรูปสัตว์น้ำที่นำเข้ามาด้วยเช่นกัน

วิจัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของไทย

พื้นที่การเพาะเลี้ยงชายฝั่งตามสถิติการประมงแห่งประเทศไทยปี 2546 มี 512,620 ไร่ จำนวนครัวเรือนที่ทำอาชีพเพาะเลี้ยงชายฝั่งเพียงอย่างเดียวประมาณ 35,000 กว่าครัวเรือน ผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา โดยในปี  2527 มีผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง 61.5 พันตัน และ 20 ปีต่อมา ในปี  2547 มีผลผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่งเท่ากับ 736.3 พันตัน ในขณะที่ผลผลิตประมงโดยการจับมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียง 1.4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นในช่วงเวลาดังกล่าว

graph_research_Thailand

แต่ความพร้อมการใช้งานและค่าใช้จ่ายอาหารปลาในเชิงพาณิชย์สูงมาก ได้ยับยั้งการขยายตัวของการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โปรแกรมอาหารปลาที่มีต้นทุนต่ำจะช่วยให้เกษตรกรผลิตอาหารปลาของตัวเองในชุมชนที่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหานี้ เครื่องอัดรีดอาหารปลาของประเทศไทยซึ่งถูกออกแบบสำหรับไทยปลาเกษตรกร เพื่อทำอาหารปลาในฟาร์มที่ทำจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยพัฒนาโปรแกรมอาหารปลาที่มีต้นทุนต่ำ เครื่องอัดรีดอาหารปลาของไทยสามารถนำมาใช้ผลิตเม็ดอาหารสัตว์น้ำต่างๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างสูงสุดสำหรับปลานิล ปลาดุก กุ้ง ฯลฯ นอกจากนี้ ขนาดของเม็ดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของปลาเกษตรกรไทยจาก0.9-12มิลลิเมตร รวมเม็ดอาหารปลาทั้งลอยน้ำและจมน้ำก็ผลิตได้โดยเครื่องอัดรีดอาหารปลา 

เครื่องอัดรีดอาหารปลาลอยน้ำ

อาหารปลาลอยน้ำ

ตลาดน้ำฟีดของโลกได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและจะเติบโตขึ้นในอีกไม่กี่ปีถัดไป โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งถือเป็นบริเวณที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด องค์ประกอบของอาหารปลาที่พบมากที่สุดประกอบด้วยปลาป่น กากถั่วเหลือง และน้ำมันปลา  ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดของอาหารสัตว์ในโลกที่มีมากกว่า 20 ล้านตันของสารประกอบฟีดที่ผลิตในแต่ละปี กากถั่วเหลืองและปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญในประเทศไทย แต่ความต้องการของเหล่านี้ส่วนมากต้องนำเข้า ในไทยมีเกษตรกร500,000กำลังการผลิตมันสำปะหลัง  การประยุกต์ใช้ที่สำคัญของมันสำปะหลังที่อยู่ในชิป   และการผลิตเป็นเม็ดสำหรับอาหารสัตว์เพราะหญ้าแห้งมันสำปะหลังมีโปรตีนสูงมากและแทนนินเข้มข้น

ใช้มันสำปะหลังผลิตเม็ดอาหารสัตว์ ขั้นตอนแรก คือ การล้าง ต่อไปคือการทำบิ่นและอบแห้ง หลังจากการอบแห้ง ชิปมันสำปะหลังมีความพร้อมสำหรับถูกผลิตเป็นเม็ด  วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ของอัดเม็ดรากมันสำปะหลังก็คือลดปริมาณร้อยละ  25-40  เพื่อให้ได้ผลิตสินค้าที่เป็นแบบเดียวกัน เพื่อมีความสะดวกในระหว่างการขนส่ง การบรรจุก และขจัดdustinessของผลิตภัณฑ์ การอัดเม็ดส่งผลให้ความหนาแน่น ความทนทานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น เม็ดมันสำปะหลังยังเพิ่มความหนาแน่นของสารอาหาร และในรูปแบบนี้ ประมาณร้อยละ50ของรากและใบร้อยละ20สามารถนำมาใช้แทนเกือบทั้งหมดธัญพืชและประมาณหนึ่งในสามของกากถั่วเหลืองในสูตรอาหารของไก่เนื้อ

อย่างไรก็ตาม ตลาดเครื่องอัดเม็ดอาหารปลาในประเทศไทยมีศักยภาพการพัฒนาเป็นอย่างมาก การใช้วัตถุดิบให้ดีกว่าและเทโนโลยีชั้นสูงเป็นกุญแจที่สำคัญในการพัฒนา บริษัทเราสามารถจัดให้เครื่องอัดเม็ดอาหารปลาที่มีคุณภาพสูงที่จะช่วยให้คุณผลิตเม็ดอาหารปลาที่มีคุณภาพสูง